Monica Cacina
Monica Cacina în Legislație

Ghid util pentru înființare PFA și Întreprindere Individuală

Vrei să îţi înfiinţezi un PFA sau o Întreprindere Individuală şi nu ştii care sunt actele necesare şi ce costuri implică? Îţi prezentăm astăzi un scurt ghid informativ, realizat de Asociaţia Profesională a Economiştilor şi Contabililor din România.

Avantaje şi dezavantaje PFA vs ÎI

Principalele avantaje ale înfințării unui PFA sau a unei întreprinderii individuale sunt:

Facturează simplu.
Oricând. Oriunde.

Începe acum GRATUIT

 • Costurile cu înfințarea sunt mai mici decât cele pentru înfințarea unei societăţi comerciale;
 • Nu este necesar un capital social;
 • Documentaţia pentru obţinerea Certificatului de înregistrare este mult mai simplă;
 • Gestionarea este mult mai simplă decât la o societate comercială;
 • Nu este necesară justificarea folosirii banilor (banii pot fi utilizaţi în scopuri personale în momentul încasării).

Principalele dezavantaje ale înfiinţării unui PFA sau a unei întreprinderi individuale sunt:

 • Datoriile PFA-ului pot fi recuperate din averea proprie a persoanei fizice;
 • La înființare, este necesară justificarea experienţei/pregătirii profesionale pentru fiecare cod CAEN ales.

Etape

 • Înregistrarea propriu-zisă – se face la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC). Formularele şi lista documentelor necesare se găsesc pe pagină www.onrc.ro;
 • Înregistrarea fiscală – se face la ANAF prin competarea declaraţiei 070 „Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent” şi a declaraţiei 220” Declaraţie privind venitul estimat “, în maxim 15 zile de la ridicarea documentelor de la Registrul Comerţului.

Fiscalitate

Ce aduce nou  pentru PFA codul fiscal din 2016 în comparaţie cu cel din 2015:

 • Persoană fizică independentă care este şi salariată plăteşte contribuţie la pensie. Până la sfârşitul anului 2015 nu se plătea contribuţie dacă erai şi salariat;
 • Scade cota de contribuţie obligatorie şi această va fi cota pentru contribuţia individuală 10,5%.  Dacă vrei, poţi opta pentru cota integrală de contribuţie de asigurări sociale, corespunzătoare condiţiilor normale de muncă 26,3%. În 2015 cota obligatorie a fost de 26,3%.
 • S-a eliminat baza de calcul minimă la calculul contribuţiei de sănătate, care era salariul minim brut pe ţară. Salariul minim brut pe economie este de 1.200 lei  pentru semestrul I din 2016 şi de 1.300 lei de la 1 Iulie 2016.

Începând cu 1 Ianuarie 2016 PFA sau o II plătește următoarele taxe și impozite:

Impozitul pe venit

Cota de impozit este de 16%. Se utilizează două forme de impozitare:

Sistemul real

 • La înfințare sau la începutul anului ( până la 31 ianuarie ), se depune declaraţia 220 cu venituri şi cheltuieli estimate. Pe baza acestei declaraţii, ANAF emite decizia de plăti anticipate. Până pe 15 mai a anului următor, pe baza registrului de încasări şi plăti, se completează declaraţia 200, pe baza căreia, ANAF emite decizia anuală de plata;
 • În cazul PFA, venituri impozabile sunt sumele încasate în anul de raportare, indiferent de perioada în care acestea au fost facturate, iar cheltuielile deductibile sunt cele efectuate în scopul desfăşurării activităţii, plătite în anul de raportare, indiferent de perioada la care se referă;
 • Persoanele impozitate în sistem real au obligaţia organizării contabilităţii în partida simplă.

16% din venitul net, care se calculează că diferenţa dintre veniturile încasate şi cheltuielile deductibile pentru anul în curs, sau

Sistemul pe baza normelor anuale de venit

 • Normă de venit este un barem stabilit anual de DGFP pe baza căruia se calculează impozitul pe venit ce trebuie plătit;
 • Important! – un PFA înregistrat în sistem real, poate să treacă la sistemul pe baza normelor de venit doar după 2 ani fiscali consecutivi;
 • Persoanele impozitate pe baza normelor de venit nu au obligaţia organizării contabilităţii în partida simplă şi în consecinţă nu au obligaţia depunerii declaraţiei privind venitul realizat (200);
 • În cazul în care persoană fizică desfăşoară două sau mai multe activităţi care generează venituri comerciale, venitul net se stabileşte prin însumarea normelor de venit corespunzătoare fiecărei activităţi;
 • În cazul în care persoană fizică desfăşoară o activitate impusă pe baza normelor de venit şi o altă activitate independenţa venitul net anual se determina în sistem real pe baza datelor din contabilitatea în partida simplă.

Administraţia fiscală este cea care stabileşte plăţile de impozit anticipate, pe fiecare sursă de venit. Plăţile se efectuează în 4 rate egale, la dată de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru, respectiv: 25 martie, 25 iunie, 25 septembrie, 25 decembrie.

CASS (contribuţia de asigurări sociale de sănătate)

5,5% din baza de calcul calculată ca diferenţă dintre totalul veniturilor încasate şi cheltuielile efectuate în scopul realizării acestor venituri, exclusiv cheltuielile reprezentând contribuţii sociale de sănătate (se iau în calcul contribuţiile la pensie spre deosbire de vechiul cod fiscal), sau valoarea anuală a normei de venit, după caz, raportată la cele 12 luni ale anului.

După primirea Deciziei de impunere de la ANAF, această trebuie depusă anual, în copie, la Casă de Sănătate, ca document justificativ privind veniturile realizate, concomitent cu Declaraţia anexă 5.

CAS (contribuţia de asigurări sociale – pensii)

 • În sistemul public de pensii sunt asigurate în mod obligatoriu persoanele fizice autorizate să desfăşoare activităţi economice, în situaţia în care nu beneficiază de o altă formă de asigurare (contract de muncă, pensie, etc). Persoanele fizice autorizate sunt obligate să întocmească şi să depună Declaraţia individuală de asigurare în temen de 30 de zile de la dată încadrării în situaţia respectivă;
 • Persoanele fizice autorizate care au şi contract de muncă, nu au obligaţia să declare şi să plătească CAS;
 • Suma asigurată este stabilită de asigurat prin declaraţia individuală de asigurare:
  • Sistem real: 10,5% din baza minimă de calcul egală cu 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat. Baza de calcul nu poate fi mai mare decât echivalentul a de 5 ori a salariului mediu brut;
  • Normă de venit: 10,5% din baza lunară de calcul a contribuţiei de asigurări sociale reprezintă valoarea anuală a normei de venit raportată la numărul de luni în care se desfăşoară activitatea şi nu poate fi mai mică decât echivalentul reprezentând 35% din câştigul salarial mediu brut. Baza de calcul nu poate fi  mai mare decât echivalentul a de 5 ori a salariului mediu brut pe economie, şi anume, poate fi orice suma cuprinsă în intervalul: 708 lei şi 10.110 lei.
 • Plata contribuţiei se efectuează lunar, până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se datorează plata.

Contribuţia la pensie nu este obligatorie pentru:

 • Contribuabilii al căror venit net anual, obţinut în anul fiscal precedent, respectiv valoarea anuală a normei de venit, după caz, raportat la cele 12 luni ale anului, este sub 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat;
 • Contribuabilii al căror venit lunar estimat a se realiza nu depăşeşte 35% din câştigul salarial mediu brut, în cazul contribuabililor care desfăşoară activităţi impuse în sistem real şi îşi încep activitatea în cursul anului fiscal.
 • Persoanele care beneficiază de una din categoriile de pensii acordate în sistemul public de pensii.
 • Persoanele care nu sunt integrate în sistemul public de pensii dar care achita contribuţii către sisteme profesionale  de pensii – cum ar fi avocaţii sau personalul clerical.

Observație! Contribuţiile obligatorii plătite reprezintă cheltuieli deductibile în anul în care au fost efectuate plăţile. Administrația fiscală este cea care stabilește plățile de impozit anticipate, pe fiecare sursă de venit. Plățile se efectuează în 4 rate egale, la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru, respectiv: 25 martie, 25 iunie, 25 septembrie, 25 decembrie.

Contribuţiile sociale si taxele datorate de persoanele fizice potrivit prevederilor Codului fiscal se achită la unităţile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale în raza cărora se află adresa unde îşi au domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuiesc efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu.

Taxa pe valoarea adăugată (TVA)

Persoană fizică autorizată se poate înregistra neplatitor sau plătitor de TVA (lunar sau trimestrial), după opţiune.

Observație! Cei care se înregistrează neplătitori de TVA, trebuie însă să se înregistreze că plătitori în cazul în care depăşesc plafonul de TVA , în termen de 10 zile de la sfârşitul lunii în care s-a atins sau depăşit plafonul.

Observație! Cifra de afaceri pe baza căreia se calculează plafonul de TVA este diferită de venitul brut care stă la baza calculării impozitului pe venit. Cifra de afaceri a unei PFA este suma facturilor emise.

 • Plafonul de TVA este echivalentul a 35.000 euro, calculat la cursul din dată aderării României la UE, rotunjită la mia de lei superioară, adică 119.000 lei pentru un an fiscal întreg;
 • În cazul în care PFA este înfinţat în cursul anului, plafonul de TVA, se ajustează proporţional cu perioada cuprinsă între momentul înfințării şi finalul anului;
 • În cazul în care o persoană înregistrată în scopuri de TVA ( plătitor de TVA ), nu depăşeşte în cursul unui an calendaristic plafonul de TVA, poate solicită până la dată de 20 ianuarie a anului următor scoaterea din evidenţă persoanelor înregistrate în scopuri de TVA. Anularea înregistrării în scopuri de TVA va fi valabilă începând cu 1 februarie.

Observație! Operaţiunile scutite de TVA sunt stabilite în Codul Fiscal la art.143. Veniturile obţinute din activităţile enumerate mai jos nu impun înregistrarea în scopuri de TVA indiferent dacă valoarea lor depăşeşte sau nu plafonul de 119.000 lei într-un an fiscal.

 • Cabinete medicale, stomatologice, societăţi care se ocupă cu transportul bolnavilor
 • Activităţi de învăţământ, prestări de bunuri şi servicii către aceste instituţii şi meditaţii acordate în particular
 • Servicii sau livrări legate de protecţia socială, a copiilor şi tinerilor
 • Servicii legate de activităţile sportive
 • Servicii culturale
 • Servicii de natură financiar-bancară
 • Servicii în asigurări
 • Activităţi de închiriere, arendare, concesionare
 • Livrări de construcţii sau terenuri cu construcţii care nu sunt noi

Observație! Intenţia de a efectua operaţiuni economice intracomunitare implică înregistrarea în scopuri de TVA cf. art 153 sau 153/1 şi înscrierea în Registrul Operatorilor Intracomunitari în conformitate cu art. 158/2.

Contribuţii opţionale la PFA

 • Contribuţia pentru asigurarea de şomaj este de 0,5% din baza de calcul;
 • Contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii este de 0,85%  din baza de calcul.

Baza de calcul pentru aceste contribuţii este venitul net calculat pe luna pentru PFA în sistem real sau valoarea normei de venit calculată lunar. Venitul lunar pentru care se face asigurarea nu poate fi mai mic decât salariul de baza minim brut pe ţară garantat în plata, dar nici mai mare decât echivalentul a de 5 ori câştigul salarial mediu brut, stabilit potrivit legii, în vigoare în luna pentru care se plăteşte contribuţia.

Obligaţii declarative

 • Declaraţia 220 – Declaraţie privind venitul estimat;
 • Decaratia 200 – Declaraţie privind veniturile realizate din România;
 • Declaraţia privind obligaţiile de constituire şi plata la FNUASS;

Declaraţia individuală de asigurare socială ( CAS);

 • Declaraţia 392A- Declaraţie informative privind livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate în anul precedent; *
 • Declaraţia 392B- Declaraţie informativă privind livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate în anul precendent;
 • Declaraţia 300 – Decont de taxa pe valoarea adăugată;*
 • Declaraţia 394 – Declaraţie informativă privind livrările /prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional. *

*)Aceste declaraţii se întocmesc de către plătitorii de TVA.

În funcţie de specificul activităţii, de schimbările intervenite în situaţia fiscală, sau de statutul de angajator, este necesară întocmirea unor declaraţii suplimentare.

Registre obligatorii

 • Registrul unic de control
 • Registrul de încasări şi plăți ( acesta nu este un registru obligatoriu pentru persoanele impozitate pe baza normelor anuale de venit).
 • Registrul inventar

Observație! Orice activitate desfăşurată de o persoană fizică, poate fi reconsiderată că fiind activitate dependenţă dacă:

 • Se află într-o relaţie de subordonare faţă de plătitorul de venit;
 • Foloseşte exclusiv baza materială a plătitorului de venit;
 • Plătitorul de venit suportă cheltuielile de deplasare ale beneficiarului de venit,
 • Plătitorul de venit suportă indemnizaţia de concediu de odihnă şi indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă, în contul beneficiarului de venit.

În cazul reconsiderării unei activităţi că activitate dependenţă, impozitul pe venit şi contribuţiile sociale obligatorii, vor fi recalculate şi plătite, fiind datorate SOLIDAR de către plătitorul şi beneficiarul de venit.

Activităţile care generează venituri din profesii libere, precum şi drepturile de autor şi drepturile conexe potrivit Legii 8/1996 privind dreptul de autor nu pot fi reconsiderate că activităţi dependenţe.

Află mai multe despre: