Echipa Contazen
Echipa Contazen în Legislație

Noul Cod fiscal a fost publicat în Monitorul Oficial. Vezi modificările valabile începând cu 01 ianuarie 2016

În Monitorul Oficial, Partea I nr. 688 din 10/09/2015 a fost publicat Noul Cod fiscal.

Structura Noului Cod fiscal este următoarea:
– TITLUL I – Dispoziţii generale
– TITLUL II – Impozitul pe profit
– TITLUL III – Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor
– TITLUL IV – Impozitul pe venit
– TITLUL V – Contribuţii sociale obligatorii
– TITLUL VI – Impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi şi impozitul pe reprezentantele firmelor străine înfiinţate în România
– TITLUL VII – Taxa pe valoarea adăugată
– TITLUL VIII – Accize şi alte taxe speciale
– TITLUL IX – Impozite şi taxe locale
– TITLUL X – Impozitul pe construcţii
– TITLUL XI – Dispoziţii finale

Facturează simplu.
Oricând. Oriunde.

Începe acum GRATUIT

Noul Cod fiscal va intră în vigoare la dată de 1 ianuarie 2016, cu excepţia cazului în care în acesta prevede altfel. Aplicarea unitară a Noului Cod fiscal şi a legislaţiei subsecvente acestuia se asigura prin Comisia fiscală centrală constituită potrivit Codului de procedura fiscală.

Printre modificările aduse de Noul Cod fiscal se regăsesc:
1. Corelarea prevederilor fiscale cu cele ale reglementărilor contabile cu privire la corectarea erorilor semnificative şi nesemnificative.

Pentru determinarea rezultatului fiscal, erorile înregistrate în contabilitate se vor corectă astfel:
a) erorile care se corectează potrivit reglementărilor contabile pe seama rezultatului reportat, prin ajustarea rezultatului fiscal al anului la care se referă acestea şi depunerea unei declaraţii rectificative în condiţiile prevăzute de Codul de procedura fiscală;
b) erorile care se corectează potrivit reglementărilor contabile pe seama contului de profit şi pierdere sunt luate în calcul pentru determinarea rezultatului fiscal în anul în care se efectuează corectarea acestora.

2. Noi venituri neimpozabile la calculul rezultatului fiscal:
– sumele colectate, potrivit legii, pentru îndeplinirea responsabilităţilor de finanţare a gestionării deşeurilor;
– veniturile aferente titlurilor de plata obţinute de persoanele îndreptăţite, potrivit legii, titulari iniţiali aflaţi în evidenţă Comisiei

Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor sau moştenitorii legali ai acestora;
– despăgubirile primite în baza hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului;
– veniturile înregistrate printr-un sediu permanent dintr-un stat străin, în condiţiile în care se aplică prevederile convenţiei de evitare a dublei impuneri încheiate între România şi statul străin respectiv, iar convenţia respectivă prevede că metodă de evitare a dublei impuneri metodă scutirii;
– sumele primite că urmare a restituirii cotei-părţi din aporturile acţionarilor/asociaţilor, cu ocazia reducerii capitalului social, potrivit legii.
3. Deducerea cheltuielilor sociale în limita unei cote de până la 5%, aplicată asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului, potrivit Codului muncii.
4. Deductibilitatea cheltuielilor privind bunurile de natură stocurilor sau a mijloacelor fixe amortizabile pentru cazul în care stocurile/mijloacele fixe amortizabile se înscriu în oricare dintre următoarele situaţii/condiţii:
– au fost degradate calitativ şi se face dovadă distrugerii;
– au termen de valabilitate/expirare depăşit, potrivit legii.

5. Începând cu 1 ianuarie 2017 cota de impozit pe dividende va fi redusă la 5%. În anul 2016 cota va rămâne 16%.

6. În ceea ce priveşte impozitul pe veniturile microîntreprinderilor se menţine cota de impunere de 3% însă, pentru persoanele juridice române nou – înfiinţate, care au cel puţin un salariat şi sunt constituite, pe o durata mai mare de 48 de luni, iar acționarii/asociaţii lor nu au deţinut titluri de participare la alte persoane juridice, cota de impozitare va fi de 1% pentru primele 24 de luni de la dată înregistrării persoanei juridice române, potrivit legii. Cota de impozitare se aplică până la sfârşitul trimestrului în care se încheie perioada de 24 de luni. Aceste prevederi se vor aplică dacă în cadrul unei perioade de 48 de luni de la dată înregistrării, microîntreprinderea nu se află în următoarele situaţii:
– lichidarea voluntară prin hotărârea adunării generale, potrivit legii;
– dizolvarea fără lichidare, potrivit legii;
– inactivitate temporară, potrivit legii;
– declararea pe proprie răspundere a nedesfasurarii de activităţi la sediul social/sediile secundare, potrivit legii;
– majorarea capitalului social prin aporturi efectuate, potrivit legii, de noi acţionari/asociaţi;
– actionarii/asociaţii săi vând/cesionează/schimbă titlurile de participare deţinute.

7. Cota standard TVA se va reduce la 20% începând cu 01 ianuarie 2016 şi la 19% începând cu 01 ianuarie 2017. Pentru livrarea livrarea de manuale şcolare, cărţi, ziare şi reviste, cu excepţia celor destinate exclusiv sau în principal publicităţii precum şi pentru serviciile constând în permiterea accesului la castele, muzee, case memoriale, monumente istorice, monumente de arhitectură şi arheologice, grădini zoologice şi botanice, târguri, expoziţii şi evenimente culturale, evenimente sportive, cinematografe, altele decât cele scutite fără drept de deducere se va aplică cota redusă de TVA de 5%.

8. Aplicarea taxării inverse pentru livrarea următoarelor bunuri:
– clădirile, părţile de clădire şi terenurile de orice fel, pentru a căror livrare se aplică regimul de taxare prin efectul legii sau prin opţiune;
– livrările de aur de investiţii efectuate de persoane impozabile care şi-au exercitat opţiunea de taxare şi livrările de materii prime sau semifabricate din aur cu titlu mai mare sau egal cu 325 la mie, către cumpărători persoane impozabile.
– furnizările de telefoane mobile, şi anume dispozitive fabricate sau adaptate pentru utilizarea în conexiune cu o reţea autorizată şi care funcţionează pe anumite frecvente, fie că au sau nu vreo altă utilizare;
– furnizările de dispozitive cu circuite integrate, cum ar fi microprocesoare şi unităţi centrale de procesare, înainte de integrarea lor în produse destinate utilizatorului final;
– furnizările de console de jocuri, tablete PC şi laptopuri.

9. Accize nearmonizate se vor percepe asupra următoarelor produse:
– produse din tutun încălzit care, prin încălzire emit un aerosol care poate fi inhalat, fără a avea loc combustia amestecului de tutun, cu încadrarea tarifară NC 2403 99 90
– lichidele cu conţinut de nicotină destinate inhalării cu ajutorul unui dispozitiv electronic de tip „Ţigareta electronică” cu încadrarea tarifară NC 3824 90 96.Aceste produse accizabile vor fi supuse accizelor la momentul producerii, achiziţieiintracomunitare sau importului acestora pe teritoriul Comunităţii. Accizele se datorează osingură dată şi se calculează prin aplicarea sumelor fixe pe unitatea de măsură asupracantităţilor produse şi comercializate, importate sau achiziţionate intracomunitar, după caz.
Pentru produsele retrase de pe piaţă, dacă starea sau vechimea acestora le face impropriiconsumului ori nu mai îndeplinesccondiţiile de comercializare, accizele plătite se restituie lacererea operatorului economic.
10. Impozitul pe clădiri
Pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile-anexă, aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se va calcula prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,08%-0,2%, asupra valorii impozabile a clădirii. Pentru clădirile nerezidentiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, cota de impozit pe clădiri va fi cuprinsă între 0,2-1,3%. Cota se aplică asupra valorii care poate fi:
a) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5ani anteriori anului de referinţă;
b) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă;
c) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă.

  • Pentru clădirile nerezidentiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul pe clădiri se va calcula prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.
  • Pentru clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se va calcula prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,08% -0,2% asupra valorii impozabile a clădirii.
  • Pentru clădirile nerezidentiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice,impozitul/taxa pe clădiri se va calcula prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,2% -1,3%, inclusiv, asupra valorii impozabile a clădirii.
  • Pentru clădirile nerezidentiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul/taxape clădiri se va calcula prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.
  • În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă, cota impozitului/taxei pe clădiri va fi 5%. În cazul în care proprietarul clădirii pentru care se datorează taxa pe clădiri nu a actualizat valoarea impozabilă în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă, diferenţa de taxa va fi datorată de proprietarul
    clădirii.

11. În vederea stabilirii impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2016, se stabilesc următoarele reguli:
a) persoanele fizice care la dată de 31 decembrie 2015 au în proprietate clădiri nerezidentiale sau clădiri cu destinaţie mixtă au obligaţia să depună declaraţii până la dată de 29 februarie 2016, conform modelului aprobat prin ordin comun al ministrului finanţelor publice şi al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, în termen de 60 de zile de la dată publicării în Monitorul Oficial al Românei, Partea I, a prezentului cod;
b) persoanele juridice au obligaţia să depună declaraţii privind clădirile pe care le deţin în proprietate şi la dată de 31 decembrie 2015, destinaţia şi valoarea impozabilă a acestora, până la dată de 29 februarie 2016;
c) scutirile sau reducerile de la plata impozitului/taxei pe clădiri, a impozitului/taxei pe teren, impozitului pe mijloacele de transport prevăzute de Noul Cod fiscal la art. 456, 464 şi 469 se aplică începând cu dată de 1 ianuarie 2016 persoanelor care deţin documente justificative emise până la dată de 31 ianuarie 2015 şi care sunt depuse la compartimentele de specialitate ale autorităţilor publice locale, până la dată de 29 februarie 2016;
d) persoanele fizice şi juridice care la dată de 31 decembrie 2015 deţin mijloace de transport radiate din circulaţie conform prevederilor legale din domeniul circulaţiei pe drumurile publice au obligaţia să depună o declaraţie în acest sens, însoţită de documente justificative, la compartimentele de specialitate ale autorităţii publice locale, până la dată de 29 februarie 2016;

12. Indexarea impozitelor şi taxelor locale
Începând cu 01 ianuarie 2017 în cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă intro anumită suma în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, sumele respective se indexează anual, până la dată de 30 aprilie, de către consiliile locale, ţinând cont de rată inflaţiei pentru anul fiscal anterior, comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. Sumele indexate se aprobă prin hotărâre a consiliului local şi se aplică în anul fiscal următor. La nivelul municipiului Bucureşti, această atribuţie revine Consiliului General al Municipiului
Bucureşti.
13. Impozitul pe construcţii speciale
Impozitul pe construcţiile speciale se va aplică şi în anul 2016. Astfel, se menţine impozitul pe construcţiile speciale (construcţiile prevăzute în grupa 1 din catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe) în cota de
1% din valoarea acestor construcţii existente în patrimoniul contribuabililor la dată de 31 decembrie a anului anterior.Acest impozit se va aplică până la 31 decembrie 2016.