CNP-ul pe factură

Care sunt implicațiile legale în cazul în care treci CNP-ul clientului pe factură?

Codul fiscal prevede la art. 319 alin. (20) elementele obligatorii ale facturii — vom prezenta doar cerința pentru a identifica beneficiarul:

f) denumirea/numele și adresa beneficiarului bunurilor sau serviciilor, precum și codul de înregistrare în scopuri de TVA sau codul de identificare fiscală al beneficiarului, dacă acesta este o persoană impozabilă ori o persoană juridică neimpozabilă;

Facturează simplu.
Oricând. Oriunde.

Începe acum GRATUIT

Art. 269 din Codul fiscal prevede că este considerată persoană impozabilă orice persoană care desfășoară, de o manieră independentă și indiferent de loc, activități economice, oricare ar fi scopul sau rezultatul acestei activități. Așadar, persoanele fizice nu intră la obligativitate conform punctului f).

În Codul de procedură fiscală, se prevede la Art. 82:

Codul de identificare fiscală este:

a) pentru persoanele juridice, precum şi pentru asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică, cu excepţia celor prevăzute la lit. b), codul de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal;

b) pentru persoanele fizice şi juridice, precum şi pentru alte entităţi care se înregistrează potrivit legii speciale la registrul comerţului, codul unic de înregistrare atribuit potrivit legii speciale;

c) pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, cu excepţia celor prevăzute la lit. b), codul de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal;

d) pentru persoanele fizice, altele decât cele prevăzute la lit. c), codul numeric personal atribuit potrivit legii speciale;

e) pentru persoanele fizice care nu deţin cod numeric personal, numărul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal.

În concluzie, pe facturile emise către persoanele fizice, nu trebuie trecut în mod obligatoriu CNP-ul.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

În cazul în care obligi beneficiarii să îți comunice CNP-ul, intri sub incidența legii prelucrării datelor cu caracter personal, care este reglementată prin Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. Potrivit acestei legi, prelucrarea CNP-ului sau a altor date cu caracter personal având o funcţie de identificare de aplicabilitate generală poate fi efectuată numai dacă persoana vizată şi-a dat în mod expres consimţământul sau prelucrarea este prevăzută în mod expres de o dispoziţie legală;

Prelucrarea acestor date presupune înregistrarea prealabilă ca operator de date cu caracter personal. Pentru mai multe detalii vezi dataprotection.ro.

Ce se întamplă cu D 394?

Potrivit noii forme a D 394 furnizarea CNP-ului este opțională. Acesta se introduce doar dacă este colectat de către operatorul economic. Pentru livrări de bunuri sau prestări de servicii efectuate către persoane fizice, până la 31 decembrie 2016, se declară facturile cu o valoare individuală mai mare de 10.000 lei. Valoarea individuală este egală cu baza + TVA.

Articol realizat în colaborare cu Contzilla.