Echipa Contazen
Echipa Contazen în Legislație

Sinteza noului Cod Fiscal 2016

Având în vedere modificările pe care le impune noul Cod Fiscal, aveți mai jos o sinteză a lor. Avem rugămintea de a le parcurge în totalitate, pentru ca să știți ce vă așteaptă începand cu 1 ianuarie 2016 :)

Cotele TVA

Începand cu 1 ianuarie 2016, cota standard de TVA va scădea de la 24% la 20%, iar începand cu 1 ianuarie 2017 se va reduce la 19%.

Facturează simplu.
Oricând. Oriunde.

Începe acum GRATUIT

Cota redusă de 9% se aplică asupra bazei de impozitare pentru următoarele prestări de servicii și/sau livrări de bunuri:

 • livrarea de proteze și accesorii ale acestora, definite prin normele metodologice, cu excepția protezelor dentare scutite de TVA;
 • livrarea de produse ortopedice;
 • livrarea de medicamente de uz uman și veterinar;
 • cazarea în cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu funcție similară, inclusiv închirierea terenurilor amenajate pentru camping;
 • livrarea următoarelor bunuri: alimente, inclusiv băuturi, cu excepția băuturilor alcoolice, destinate consumului uman și animal, animale și păsari vii din specii domestice, semințe, plante și ingrediente utilizate în prepararea alimentelor, produse utilizate pentru a completa sau înlocui alimentele;
 • serviciile de restaurant și de catering, cu excepția băuturilor alcoolice, altele decât berea fabricată din malț, prezentată în recipiente cu un conținut de peste 10 litri (codul NC 22 03 00 10, așa numita bere draft sau bere la halbă).

Cota redusă de 5% se aplică pentru următoarele:

 • manuale școlare, cărți, ziare și reviste, cu excepția celor destinate exclusiv sau în principal publicității;
 • serviciile constând în permiterea accesului la castele, muzee, case memoriale, monumente istorice, monumente de arhitectură și arheologice, grădini zoologice și botanice, târguri, expoziții și evenimente culturale, evenimente sportive, cinematografe, altele decât cele scutite.

De asemenea, cota redusă de 5% se aplică și în cazul livrării de:

 • clădiri, inclusiv a terenului pe care sunt construite, destinate a fi utilizate drept cămine de bătrâni și de pensionari, case de copii și centre de recuperare și reabilitare pentru minori cu handicap;
 • clădiri, inclusiv a terenului pe care sunt construite, către primării în vederea atribuirii de către acestea cu chirie subventionață unor persoane sau familii a căror situație economică nu le permite accesul la o locuință în proprietate sau închirierea unei locuințe în condițiile pieței;
 • locuințe care au o suprafață utilă de maximum 120 mp, exclusiv anexele gospodărești și o valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, care nu depășește suma de 450.000 lei, exclusiv TVA, achiziționate de orice persoană necasatorită sau familie (380.000 lei, înainte de 1 ianuarie 2016).

Puteți aplica cota redusă de 5% numai în cazul locuințelor care în momentul vânzării pot fi locuite ca atare și dacă terenul pe care este construită locuința nu depășește suprafața de 250 mp, inclusiv amprenta la sol a locuinței, în cazul caselor de locuit individuale. În cazul imobilelor care au mai mult de două locuințe, cota indiviză a terenului aferent fiecărei locuințe nu poate depăși suprafața de 250 mp, inclusiv amprenta la sol aferentă fiecărei locuințe.

Orice persoană necăsătorită sau familie poate achiziționa o singură locuință cu cota redusă de 5%. Acest fapt înseamna că puteți livra o locuință cu TVA de 5% unei persoane necăsătorite dacă aceasta nu a mai deținut sau nu deține nicio locuință în proprietate pe care să o fi achiziționat cu cota de 5%. De asemenea, în cazul familiilor, soțul sau soția trebuie să nu fi deținut și să nu dețină, fiecare sau împreună, nicio locuință în proprietate pe care a/au achizitionat-o cu cota de 5%.

Taxarea inversă

Începând cu 1 ianuarie 2015 se introduce taxarea inversă, până la 31 decembrie 2018, în cazul telefoanelor mobile, tabletelor PC, laptop-urilor, consolelor de jocuri și a dispozitivelor cu circuite integrate.

Cotele de impozitare pentru microîntreprinderi

Cotele de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor sunt:

 • 1% pentru microintreprinderile care au peste 2 salariați, inclusiv;
 • 2% pentru microîntreprinderile care au un salariat;
 • 3% pentru microîntreprinderile care nu au salariați.

Aceste cote sunt valabile și pentru entitățile deja înființate.

Dacă, în cursul anului, numărul de salariați se modifică, cotele de impozitare de mai sus se aplică în mod corespunzator, începand cu trimestrul în care s-a efectuat modificarea.

Pentru microîntreprinderile care au un salariat, respectiv doi salariați și care aplică cotele de impozitare de 2%, respectiv 1%, al caror raport de muncă încetează, condiția referitoare la numărul de salariați se consideră îndeplinită dacă în cursul aceluiași trimestru sunt angajați noi salariați.

Pentru microîntreprinderile care nu au niciun salariat sau au unul sau 2 salariati, în situația în care numărul acestora se modifică, în scopul menținerii/modificării cotelor de impozitare aferente, noii salariați trebuie angajați cu contract individual de muncă pe durata nedeterminată sau pe durata determinată pe o perioada de cel puțin 12 luni.

Salariatul este acea persoana angajată cu contract individual de muncă cu normă întreagă. Se acceptă și situațiile în care microîntreprinderile au persoane angajate cu contract individual de muncă cu timp parțial dacă fracțiunile de norma însumate, reprezintă echivalentul unei norme intregi.

Taxe pentru PFA

Începand cu 1 ianuarie 2016, PFA-urile datorează obligatoriu și CAS de 10,5% sau 26,3% din venitul net obținut (venituri – cheltuieli), chiar dacă obțin venituri din salarii sau nu. În prezent, obligatorii sunt impozitul pe venit de 16% și contribuția la sănătate de 5,5%.

Raportându-ne comparat la obligațiile de plată ale unui PFA pentru anul 2015, observăm introducerea obligatorie a contribuției individuale la pensii de 10,5% din venitul net realizat de o persoană sau la normele de venit stabilite de către ANAF pentru fiecare activitate în parte. Această contribuție este plafonată superior la un plafon anual de 5 ori salariul mediu pe economie înmulțit la 12 luni, însa nu asigură stagiul complet de cotizare pentru pensii. Această contribuție urmează să se platească însa chiar dacă persoana fizica autorizată este salariată. Mai mult chiar, dacă acea PFA dorește să beneficieze de pensie întreagă, opțional achită și contribuția de 15,8%, respectiv contribuția angajatorului. Recenta OUG nr 50/2015 pentru modificarea Noului Cod fiscal, stabilește că PFA ce dorește plata acestei contribuții opționale va depune o declarație în acest sens în primele 30 zile din anul 2016.

Impozitul pe dividente

Începand cu 1 ianuarie 2016, impozitul pe dividende se stabilește prin aplicarea unei cote de impozit de 5% asupra dividendului brut distribuit/plătit unei persoane juridice/fizice române, indiferent de anul din care provine profitul. Vezi OUG 50/2015. De asemenea, pentru aceeași bază se plătește și sănătatea în procent de 5,5%.

Impozitul pe construcții

Eliminarea impozitului pe construcții – din 1 ianuarie 2017. Conform Legii 227/2015, impozitul pe construcții va fi eliminat începand cu 1 ianuarie 2017. Începand cu 1 ianuarie 2016, impozitul pe construcții se calculează prin aplicarea unei cote de 1% asupra valorii brute a construcțiilor detinuțe.

Impozitul pe imobile

Persoanele fizice care la data de 31 decembrie 2015 au în proprietate clădiri nerezidențiale sau clădiri cu destinație mixtă au obligația să depună declarații până la data de 29 februarie 2016 (31 martie 2016, conform OUG 50/2015), conform modelului aprobat prin OMFP în termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial a Noului Cod fiscal.

De asemenea, persoanele juridice au obligația să depună declarații privind clădirile pe care le dețin în proprietate și la data de 31 decembrie 2015, destinația și valoarea impozabilă a acestora, până la data de 29 februarie 2016 (31 martie 2016, conform OUG 50/2015).

Cota impozitului pe clădiri este stabilită de fiecare consiliu local în parte: pentru clădirile rezidențiale și clădirile-anexă, aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,08%-0,2% asupra valorii impozabile a clădirii.

Valoarea impozabila a clădirii, se reduce în funcție de anul terminării acesteia, după cum urmează:

 • cu 50%, pentru clădirea care are o vechime de peste 100 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referință;
 • cu 30%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 50 de ani și 100 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referință;
 • cu 10%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 de ani și 50 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referință.

Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,2 – 1,3% asupra valorii care poate fi:

 • valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referință;
 • valoarea finală a lucrărilor de construcții, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referință;
 • valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referință.

Cota impozitului pe clădiri se stabilește prin hotarâre a Consiliului local.

În cazul în care valoarea clădirii nu poate fi calculată potrivit celor trei valori de mai sus, impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinate.

Venituri din cedarea folosinței

De la 1 ianuarie 2016 venitul din cedarea folosinței bunurilor se calculează prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea unei cote de 40% din venitul brut.

Venitul net din arendă se stabilește la fiecare plată prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 40% asupra venitului brut.

Activitate dependentă ca funcție de bază

Orice activitate desfașurată în baza unui contract individual de muncă sau a unui statut special prevăzut de lege, trebuie declarată angajatorului ca funcție de bază de către angajat. În cazul în care activitatea se desfășoară pentru mai mulţi angajatori, angajatul este obligat să declare numai angajatorului ales că locul respectiv este locul unde exercită funcția pe care o consideră de bază.

Sponsorizările

În cazul cheltuielilor cu sponsorizarea, limita de 30% din cifra de afaceri a fost majorată la 50%, celelalte condiții rămân neschimbate.

Cheltuielile sociale

Cheltuielile sociale sunt deductibile în limita unei cote de până la 5% din veniturile salariale anuale; elemente noi s-au inclus în categoria cheltuielilor sociale.

Cheltuielile în numele angajatului

Cheltuielile efectuate în numele unui angajat la schemele de pensii facultative și cu primele de asigurare voluntară de sănătate, sunt integral deductibile pentru societate indiferent de sumă, în limita de 400 euro/participant pentru fiecare dintre cele două cheltuieli. În cazul în care se depășește această limită vor fi considerate venituri salariale. Până acum era vorba de 250 euro anual.

Venituri din drepturi de proprietate intelectuală

Contribuabilii care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală pot opta pentru stabilirea impozitului pe venit ca impozit final. Opțiunea de impunere a venitului brut se exercită în scris în momentul încheierii fiecărui raport juridic/contract și este aplicabilă veniturilor realizate ca urmare a activității desfașurate pe baza acestuia.

Impozitul pe venit se calculează prin reţinere la sursă la momentul plății veniturilor de către plătitorii veniturilor, persoane juridice sau alte entități care au obligația de a conduce evidența contabilă, prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului brut din care se deduce cota forfetară de cheltuieli, după caz, și contribuțiile sociale obligatorii reținute la sursă, potrivit prevederilor titlului V – Contribuții sociale obligatorii.

Impozitul calculat și retinut reprezintă impozit final. Impozitul astfel reținut se plătește la Bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reținut.

Contribuabilii nu au obligații de completare a Registrului de evidență fiscală și de conducere a evidenței contabile.

Persoane juridice nou înființate

Persoanele juridice care se înființează în cursul unui an fiscal trebuie să comunice organului fiscal competent aplicarea regimului microintreprinderilor, în termen de 30 de zile de la înfiintare, mențiunea din cererea de înregistrare la Registrul comerțului nemaifiind suficientă.

Ghid oferit de Sabau & Asociatii Expertize Contabile S.r.l

Află mai multe despre: